menu

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Một số hình ảnh công tác triển khai đào, vét rãnh và bạt lề do Công ty 222, 224 thực hiện (tiếp theo)

 Vét rãnh Km52+000 T

Km53+650 T

Km53+900 P

Bạt lề Km54+300 T

Bạt lề Km54+600 P

Km54+800 P

Bạt lề Km55+100 P

Vét rãnh Km55+900 T

Km57+700 P

Km57+800 P

Km186+900 T

Km181+700 P

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Sửa chữa mặt đường đảm bảo giao thông tại đoạn ngập nước Km288-Km288+600 QL.6

Sau khi tiến hành đào mương rãnh thoát nước, đến nay trong khu vực đảm bảo thoát nước không còn hiện tượng ngập úng, nền mặt đường khô ráo. Từ ngày 22/10/2013, Công ty 224 bắt đầu triển khai thi công bù vênh vá sửa các vị trí mặt đường bị hư hỏng nặng trong thời gian ngập nước để đảm bảo giao thông bằng nguồn kinh phí SCTX.  

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Một số hình ảnh Công ty 222 đào rãnh trên tuyến QL.6 (15/10)Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Một số hình ảnh đào rãnh trên tuyến QL.6 (tiếp theo)

Km46+300P


Km48+130

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013